The Official Site of the National Library of the Czech Republic

Collections of the National Library of the Czech Republic

Přehled legislativy týkající se povinných výtisků

rok 1781 Praha: Nařízení českého gubernia o povinnosti tiskařů a nakladatelů v Praze odvádět Univerzitní knihovně v Praze jeden exemplář všech vydaných knih
rok 1807

Čechy: rozšíření Nařízení na tiskaře a nakladatele z celých Čech

Morava: rozšíření Nařízení na právo povinného výtisku z území Moravy pro Knihovnu Olomouckého lycea

rok 1811 povinnost odevzdávat výtisky rozšířena i na noviny a mapy
rok 1862

Rakousko-uherský tiskový zákon s následnou instrukcí k jeho provedení (1863):

vztahoval se na tištěnou literaturu z knižního trhu - povinné výtisky odevzdával tiskař v Čechách Univerzitní knihovně v Praze, na Moravě Studijní knihovně v Olomouci, ve Slezsku Knihovně gymnazijního muzea v Opavě

rok 1935 Vládní nařízení č.118/1935 o povinných výtiscích
rok 1935

Vládní nařízení č.119/1935, jímž se vydávají podrobné předpisy o povinných výtiscích k účelům úředním a studijním:

vztahují se na veškerou tištěnou produkci

Národní knihovna je hlavním příjemcem pro archivování veškeré československé produkce

regionální povinné výtisky pro Univerzitní knihovnu v Brně, Univerzitní knihovnu v Praze, Univerzitní knihovnu v Bratislavě

povinné výtisky pro Knihovnu Národního shromáždění, pro Předsednictvo ministerské rady a ministerstvo vnitra

rok 1942 Nařízení Úřadu pro lidovou osvětu č.16/V.S./1942
rok 1947 Zákon č.20/1947 Sb. o povinných výtiscích
rok 1947 Vládní nařízení č.43/1947 Sb., jímž se vydávají podrobné předpisy o odevzdávání povinných výtisků k účelům úředním nebo studijním
rok 1947 Výnos ministerstva informací č.23.478/1947-II.odb. k provedení zákona č.20/1947 Sb. a vládního nařízení č.43/1947 Sb.
rok 1950 Vyhláška ministra informací a osvěty č.62/1950 Sb. o povinných výtiscích a jejich odevzdávání k účelům úředním nebo studijním
rok 1963 Vyhláška ministerstva školství a kultury č.45/1963 Sb. o povinných a pracovních výtiscích
rok 1964 Vyhláška ministerstva školství a kultury č.140/1964 Sb. o povinných a pracovních výtiscích (pro oblast periodického tisku platí až do vydání zákona č.46/2000 Sb.)
rok 1991 Zákon České národní rady č.106/1991 Sb. o neperiodických publikacích
rok 1991 Zákon České národní rady č.281/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č.106/1991 Sb. o neperiodických publikacích
rok 1993 Od 1.1.1993 rozdělení ČSFR
rok 1995 Zákon č.37/1995 Sb. o neperiodických publikacích - účinnost od 1.1.1996
(čtyři úplné povinné výtisky, jeden regionální, nabídková povinnost ke koupi)
rok 1995 Vyhláška ministerstva kultury č.252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č.37/1995 Sb. o neperiodických publikacích
rok 2000

Zákon č.46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) - účinnost od 14.3.2000
(úplný povinný výtisk, regionální povinný výtisk)

zákon č.302/2000 Sb., kterým se mění zákon č.46/2000 Sb.

rok 2000 Vyhláška ministerstva kultury č.52/2000 Sb.,kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku - účinnost od 14.3.2000

Edita Lichtenbergová | | Česká verzeIndex | Top of the Page